Διημερίδες
“Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία”

H Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας αφορά όλα τα άτομα που εργάζονται, ανεξαρτήτως επαγγελματικής θέσης και ιδιότητας. Ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής στον επαγγελματικό χώρο είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης και ιδιαιτέρως ενός εργοστασίου. Η επίτευξη αυτού βασίζεται στη διαρκή εκπαίδευση και στη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στα θέματα υγείας και ασφάλειας. Με τη δραστική μεταβίβαση της γνώσης για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον σε όλες τις βαθμίδες μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται ο στόχος της εκμηδένισης των πιθανών ατυχημάτων. Σε αυτό το σημείο καλείται ο μηχανικός να αναγνωρίσει τους ενδεχόμενους κινδύνους, να ενημερώσει όλες τις ομάδες εμπλεκομένων και με τη βοήθειά τους να καταστρώσει ένα σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών εφαρμόζοντας πάντοτε τους κανόνες ασφαλείας.

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι είναι σημαντικό για τον μέλλοντα μηχανικό η κατανόηση της σημασίας ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και το πώς επιτυγχάνεται αυτό.

Στόχος αυτού του κύκλου ημερίδων που συνδιοργανώνουν ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ και η φοιτητική ομάδα BEST Patras, είναι ο φοιτητής-μηχανικός να γνωρίσει βασικά ζητήματα που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία καθώς και να έρθει σε επαφή με τις διάφορες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται σε ένα εργοστάσιο. Θα πληροφορηθεί για τον ρόλο του μηχανικού στην επίτευξη αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας και θα εξετάσει σε μακροσκοπική κλίμακα την ασφαλή λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας.

Όραμα του ΤΙΤΑΝΑ, μέσω αυτού του κύκλου ημερίδων, είναι να προσφερθεί δομημένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία στους φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται από την αγορά εργασίας. 

Στις τρεις αυτές διημερίδες ο φοιτητής θα παρακολουθήσει τα εξής:

 • 1η Διημερίδα/ Foundation Level:

  Πρώτη ημέρα: Εισαγωγή και παρουσίαση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
  Δεύτερη ημέρα: Παρουσίαση γραμμής παραγωγής και ξενάγηση στο χώρο του εργοστασίου.

 • 2η Διημερίδα/ Level 1:

  Πρώτη ημέρα: Λεπτομερής αντιμετώπιση λειτουργιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (π.χ. Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου, Ρόλος Τεχνικού Ασφαλείας κλπ.).
  Δεύτερη ημέρα: Εφαρμογή της θεωρίας(workshop).

 • 3η Διημερίδα/ Level 2:

  Πρώτη ημέρα: Εργοστάσιο και Περιβάλλον(δεύτερη ξενάγηση στο εργοστάσιο).
  Δεύτερη ημέρα: Workshop/Case Study πάνω στα δρώμενα των προηγούμενων ημερίδων.

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στα Level 1 και 2 είναι η παρακολούθηση του Foundational Level. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρουσία σε όλες τις διημερίδες.

 

TITAN

Πληροφορίες Επικοινωνίας:

Άλκηστις Τσιργιώτη
Φοιτήτρια του τμήματος Επιστήμης των Υλικών
email: alkistis.tsirgioti@best.eu.org
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988766557

Δήλωση Συμμετοχής

Πληροφορίες για τον τρόπο μεταφοράς από και προς το εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ θα σταλούν στους συμμετέχοντες μετά τη διορία δήλωσης συμμετοχής.